REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
prowadzonego na stronie WWW.gulajski.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego pod adresem:  gulajski.pl oraz zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), a w szczególności:
  1. warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. zasady korzystania przez Konsumentów oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
  4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego,
  5. zasady udostępniania przez Klientów ich danych osobowych.
 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem: www.gulajski.pl
  2. Sprzedawca, Administrator danych– Rafał Gulajski, prowadzący działalność pod nazwą Firma GULAJSKI Rafał Gulajski pod adresem: ul. 1-go Maja 7e 42-674 Kopienica gm. Zbrosławice, woj. śląskie, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9690311336, Adres-mail: sklep@gulajski.pl numer telefonu kontaktowego: +48 513 528 235.
  3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
  4. Konsument– Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Przedsiębiorca Uprzywilejowany– Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  6. Zamówienie– wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
  7. Usługa świadczona drogą elektroniczną– – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia, Usługa Newsletter.
  8. Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. Celem Rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości elektronicznej informującej o aktywacji Konta.
  9. Cena– cena, jaką Klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za nabyte towary w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena jest wyrażona w polskich złotych (PLN) i jest ceną brutto (zawiera podatek od towarów i usług VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt transportu jest wyceniany indywidualnie, w zależności od miejsca dostarczenia towaru.
  10. Dostawa– dostarczenie towarów do Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca przekazuje wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą. Dostawy odbywają się jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W celu Dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
  11. Towar – wyroby budowlane oraz inne towary będące w ofercie handlowej Sprzedawcy.
  12. Dane osobowe– informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)
  13. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
 3. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy kierować na adres sklep@gulajski.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Firma GULAJSKI, ul. 1-go Maja 7e 42-674 Kopienica gm. Zbrosławice, woj. śląskie.
 4. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Firma GULAJSKI, ul. 1-go Maja 7e 42-674 Kopienica gm. Zbrosławice, woj. śląskie, NIP: 9690311336.
  adres e-mail: sklep@gulajski.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 513 528 235.

§2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia następujących usług drogą elektroniczną:
  1. Usługa Konto Klienta,
  2. Usługa Formularz,
  3. Usługa Newsletter.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania przez Klienta Rejestracji.
 3. Celem dokonania Rejestracji Klient podaje w formularzu następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz indywidualne hasło.
 4. Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.
 5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili umowę wypowiedzieć, poprzez dezaktywację swojego Konta Klienta. Wypowiedzenie umowy następuje bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
 6. Wypowiedzenie umowy dokonuje się poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@gulajski.pl bądź pisemnie na adres Sprzedawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). Umowa rozwiązuje się po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.
 7. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub dopuszcza się nieuprawnionych ingerencji na serwerze.
 8. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 9. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodania towary do koszyka) i rozwiązuje się w momencie złożenia Zamówienia.
 10. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta w chwili zaznaczenia przez Klienta stosownego pola (check-box) w momencie rejestracji, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na usługę Newsletter.
 11. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
 12. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Sprzedawca przewiduje możliwość zawierania z Klientami umów sprzedaży na odległość rozumianych jako umowy zawarte bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 2. Prawa przysługujące Konsumentom w związku z zawarciem umowy sprzedaży na odległość określone zostały w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 3. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby zawarcia umowy sprzedaży na odległość:
  1. złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres sklep@gulajski.pl.
  2. złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego (za pomocą Konta Klienta),
  3. złożenie zamówienia bez rejestracji (za pomocą Usługi Formularz).
 4. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej: gulajski.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 5. W trakcie składania Zamówień Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie, umożliwiających Sprzedawcy realizację Zamówienia.
 6. Zamówienia są obsługiwane przez Dział Obsługi Klienta w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-15.00.
 7. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej gulajski.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

  I Zamówienia składane za pośrednictwem wiadomości elektronicznych (e-mail)

 8. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem wiadomości elektronicznej polega na wysłaniu przez Klienta wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail Sprzedawcy obejmującej co najmniej nazwę Towaru, którego nabyciem zainteresowany jest Klient, ilość sztuk oraz dane Klienta pozwalające na zrealizowanie przez Sprzedawcę dostawy Towaru.
 9. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail zawierającą co najmniej nazwę i ilość zamówionego sprzętu, jego cenę oraz koszty i termin dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.
 10. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez Sprzedającego na zasadach określonych w ust. 9 powyżej stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 11. Klient, który otrzymał od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia zobowiązany jest do wysłania zwrotnej wiadomości potwierdzającej warunki umowy sprzedaży na odległość bądź stosownej modyfikacji Zamówienia.
 12. W razie zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń lub uzupełnienia Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail zawierającej niezbędne dane stosownie do postanowień ust. 9 powyżej.
 13. Zamówienie złożone przez Klienta, a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 2 dni roboczych nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
 14. Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę, a nie potwierdzone zwrotnie przez Klienta w terminie 2 dni roboczych nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
 15. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością e-mail.
 16. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia.

  II Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 17. W Sklepie Internetowym przewiduje się następujące sposoby złożenia Zamówienia:
  1. złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego (za pomocą Konta Klienta),
  2. złożenie zamówienia bez rejestracji (za pomocą Usługi Formularz).
 18. Złożenie Zamówienia za pomocą Konta Klienta polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta towary znajdują się w koszyku, należy kierować się informacjami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego.
 19. W przypadku wyboru zakupów za pomocą Usługi Formularz, po dokonaniu wyboru towarów należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka” , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „koszyk ” i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktury oraz danych do wysyłki.
 20. W trakcie składania Zamówień, o których mowa ust. 3 powyżej Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie, umożliwiających Sprzedawcy realizację Zamówienia.
 21. W trakcie składania Zamówienia za pomocą Usługi Formularz niezbędne jest potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Klient korzystający z usługi Konto Klienta potwierdza znajomość Regulaminu w momencie rejestracji Konta Klienta.
 22. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia w przycisk „Potwierdzenie zamówienia”.
 23. Po otrzymaniu Sprzedawcę zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 24. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego na zasadach określonych w ust. 7 powyżej stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 25. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 2 dni roboczych nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
 26. Zamówienie nieopłacone przez Klienta w terminie 7 dni od jego złożenia nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
 27. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością e-mail.
 28. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia.
 29. Klient może anulować złożone Zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
  1. skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
  2. skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową.
 30. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-15:00.
 31. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR

 1. Celem nabycia wybranych towarów Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu cenę oraz pokryć koszt ich wysyłki.
 2. Podana w koszyku zamówienia cena jest ceną brutto.
 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Możliwe są następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy przed dokonaniem wysyłki Towaru. O ostatecznym koszcie dostawy Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą nastąpić po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w terminie uzgodnionym z Klientem. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
 6. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłączniena adresy znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje zamówień poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia jeden dni od złożenia przez kupującego Zamówienia.
 8. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu wysłania towarów.
 9. Dostawę towarów Sprzedawca realizuje przy użyciu wyspecjalizowanych profesjonalnych podmiotów (firm kurierskich).
 10. Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu, przed jej odbiorem od przewoźnika.
 11. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
 12. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości dotyczących stanu przesyłki prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§5 DANE OSOBOWE

 1. W toku wypełniania danych w Formularzu Zamówienia Klient jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych jest Rafał Gulajski, prowadzący działalność pod nazwą Firma GULAJSKI Rafał Gulajski pod adresem: ul. 1-go Maja 7e 42-674 Kopienica gm. Zbrosławice, woj. śląskie, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9690311336
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i dostawy nabytych towarów,
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, w tym prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy w celu marketingu oferowanych towarów, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta; organizowania i przeprowadzania konkursów i innych akcji marketingowych oraz dochodzenia bądź zabezpieczenia roszczeń,
  4. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – w razie wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody – w zakresie marketingu bezpośredniego oferowanych przez Sprzedawcę towarów.
 4. Dane osobowe Klienta chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem.
 5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprzedawcy,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 7. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów Sprzedawcy na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 9. Klient ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Sprzedawca przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Sprzedawcę są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. żądania od Sprzedawcy usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Sprzedawcy danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  6. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  7. cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 10. Prawa wymienione w ust. 9 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt ze Sprzedawcą na adres wskazany w ust. 2 powyżej, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
 11. Tryb i zasady zbierania przez system komputerowy danych w sposób automatyczny określa stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu Polityka Prywatności.

§6 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad oraz zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W stosunku do Klienta będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. W sytuacji stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umową lub stwierdzenia wad towaru należy poinformować o tym Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Firma GULAJSKI Rafał Gulajski, ul. 1-go Maja 7e 42-674 Kopienica gm. Zbrosławice, woj. śląskie
 4. Zaleca się złożenie reklamacji poprzez wypełnienie formularza reklamacji (załącznik nr 2).
  UWAGA: W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji/zwrotu zaleca się zatytułować przesyłkę zwrotną numerem zwrotu/reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Klient ma prawo żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową z uwagi na fakt, iż naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 7 powyżej;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 11. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres e-mail sklep@gulajski.pl bądź listownie na adres: Firma GULAJSKI Rafał Gulajski, ul. 1-go Maja 7e 42-674 Kopienica gm. Zbrosławice, woj. śląskie
 14. W celu przyśpieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się w uwagach opisać szczegółowo powód, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 15. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 16. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

§7 GWARANCJA

 1. Niektóre spośród sprzedawanych Towarów objęte są gwarancją producenta.
 2. W przypadku zakupu Towarów objętych gwarancją producenta Sprzedawca przekazuje Klientowi dokument gwarancyjny, z którego wynikają obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego.
 3. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową. Gwarancja nie ma wpływu na środki ochrony prawnej przysługujące kupującemu z mocy prawa.
 4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową. (§ 6).
 5. W razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
 7. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w ust. 6.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) jak również Klient będący Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu (14) dni od daty zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Firma GULAJSKI, ul. 1 Maja 7 e, 42-674 Kopienica tel: +48 513 528 235 bądź e-mail sklep@gulajski.pl.
  W tym celu Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany może (ale nie musi) skorzystać z załączonego do niniejszego Regulaminu wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1).
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania towaru w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną – od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu wiadomością e-mail potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument oraz Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Najpóźniej w chwili dostarczenia towaru Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w wersji papierowej bądź na innym trwałym nośniku informację o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzenie zamówienia” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy: sklep@gulajski.pl lub telefoniczny pod numerem +48 513 528 235 (opłata standardowa wg właściwego operatora).
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
  1. poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy,
  2. poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru protokołu odbioru.
  3. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientowi na każde jego żądanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
 4. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
 5. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
 6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednio obowiązującym Regulaminie.
 7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załączniki do pobrania

Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – POBIERZ

Załącznik nr 2: Wzór zgłoszenia reklamacji – POBIERZ